Algemene Voorwaarden
Sih Bedrijfspsychologie

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen Sih Bedrijfspsychologie (hierna te

noemen SB) en een opdrachtgever waarop SB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die met SB een

overeenkomst sluit waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

• Overeenkomst: Iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tussen SB en de

opdrachtgever tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop.

• Adviesprogramma: Ieder adviestraject opgebouwd uit een reeks van één of meerdere dagen

en/of dagdelen, minimaal met één, maar doorgaans met meerdere deelnemers uit een team

of organisatie.

• Locatie: Elke ruimte, terrein of gebouw of vervoersmiddel dat SB bij de uitvoering van de

overeenkomst inzet of anderszins gebruikt.

• Startmoment: De eerste dag of dagdeel van het adviesprogramma.

• Annuleren: Het beëindigen van de opdracht voor een adviesprogramma of het verplaatsen

van het startmoment van een adviesprogramma.

3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij door SB

schriftelijk aanvaard.

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SB, voor

de uitvoering waarvan SB gebruik maakt van derden.

5. De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige

bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Artikel 2 Intellectuele eigendom

1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering

van de opdracht en in de training zijn gebruikt, zijn en blijven het eigendom van SB. Openbaarmaking

kan der halve alleen geschieden na verkregen toestemming van SB.

2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen

organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

3. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van 2.1 van toepassing.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. SB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in

geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar tot

uitkering overgaat in voorkomend geval.

2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de

schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft

tot het factuurbedrag over een periode van de laatste zes maanden.

3. SB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst en schade door bedrijfsstagnatie.

4. SB zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake

van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij, dan wel die van een

derde aan te spreken.5. Indien opdrachtgever en/of gasten en/of hun bagage schade aan SB berokkenen, zijn

opdrachtgever en de gasten hoofdelijk gehouden deze schade aan SB te vergoeden. Dit geldt zowel

voor schade aan de locatie, als voor schade aan de zich op de locatie bevindende goederen en/of

personen, een en ander voor over SB voor de hiervoor bedoelde schade aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 4 Verplichtingen en vertrouwelijkheid

1. Uit hoofde van de overeenkomst rust op SB een inspanningsverplichting om de overeenkomst naar

beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. Van SB mag worden verwacht dat in relatie tot de opdracht, de opdrachtgever en de organisatie

die de opdrachtgever vertegenwoordigd, met grote zorgvuldigheid wordt omgegaan met

rechtstreeks gegeven vertrouwelijke informatie of met informatie waarvan het vertrouwelijke

karakter moet worden begrepen.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding

SB heeft het recht deelname door de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen

deelnemer aan een adviesprogramma te weigeren of de uitvoering van de opdracht op te schorten,

indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 6 Annulering of verplaatsing

1. De opdrachtgever voor een adviesprogramma heeft het recht de deelname aan, of de opdracht

voor, een adviesprogramma te annuleren per aangetekend verzonden brief.

2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor het startmoment

geschieden. Kosten die SB reeds heeft moeten maken voor het tijdstip van annulering worden altijd

in rekening gebracht.

3. Bij annulering, korter dan 8 weken voor aanvang van het adviesprogramma is de opdrachtgever

verplicht 100% van de door SB in rekening gebrachte vergoeding te betalen.

4. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang

van het adviesprogramma de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het

adviesprogramma deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

5. Bij programma’s met Open inschrijving heeft de inschrijver standaard een bedenktermijn van 14

dagen, ongeacht het moment van inschrijven.

6. SB heeft het recht zonder opgave van redenen het adviesprogramma te annuleren of deelname

van een opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in

welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan SB

betaalde bedrag.

Artikel 7 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de

aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het adviesprogramma laten deelnemen. Eventuele

extra kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 8 Offerte en Betaling

1. Alle door SB uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SB is

slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk

binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. SB brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding in rekening door middel van een

factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen een maand voor de aanvang

van het adviesprogramma, doch uiterlijk 14 dagen na de facturering op de door SB aangegeven wijze

zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkomingen door SB, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige in

gebreke stelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is SB steeds gerechtigd de wettelijke rente in

rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is SB gerechtigd de uitvoering van de

opdracht onmiddellijk op te schorten

Artikel 9 Klachten en geschillen

1. Eventuele klachten over verrichtingen door of namens SB dienen schriftelijk te worden ingediend

bij SB. Op schriftelijke klachten wordt binnen een periode van twee weken na ontvangst gereageerd.

In samenspraak met de klager wordt aansluitend, binnen een periode van vier weken en binnen de

gegeven kaders van de Algemene Voorwaarden, naar een oplossing gezocht.

2. Op iedere overeenkomst tussen SB en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen

zo mogelijk worden opgelost met behulp van mediation. Is dit niet succesvol dan zullen geschillen

worden onderworpen aan de bevoegde rechter. De uitspraak van een dergelijk beroepsinstantie is

bindend voor beide partijen. Afhandeling zal zo snel mogelijk na de uitspraak geschieden.

3. Van een geschil is sprake indien een van de partijen dit in een aangetekend schrijven aan de

wederpartij stelt. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de opdrachtbevestiging

waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslist binnen het vestigingsgebied

van SB door een bevoegd burgerlijke rechter, voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.